Translation service

ページ番号1000045  更新日 令和6年1月18日

印刷大きな文字で印刷

ページの翻訳について

座間市ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語、中国語(簡体・繁体)、韓国語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解の上ご利用ください。

English

The homepage will be translated in English, Chinese(Simplified, Traditional), Korean, Vietnamese,Spanish,Portuguese, and Tagalog using an automatic translation service.
Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not be accurate.
Also note that the translated contents may not have the same meaning as in the original Japanese page.

Start Translation

中文(简化字)

本主页将使用私人自动翻译服务翻译成英语、中文(简体、繁体)、韩语、越南语、西班牙语、葡萄牙语和他加禄语。
因为是自动翻译系统的机器翻译,不一定是准确的翻译。
日语页面的内容在翻译前可能与原文内容不同,请充分理解后再使用。

翻译开始

中文(繁體字)

本主頁將使用私人自動翻譯服務翻譯成英語、中文(簡體,繁體)、韓語、越南語、西班牙語、葡萄牙語和他加祿語。
因為是自動翻譯系統的機器翻譯,不一定是準確的翻譯。
日語頁面的內容在翻譯前可能與原文內容不同,請充分理解後再使用。

翻譯開始

한국어

이 홈페이지를 민간 자동 번역 서비스를 이용하여 영어, 중국어(간체, 번체), 한국어, 베트남어, 스페인어, 포르투갈어, 타갈로그어로 번역합니다.
자동 번역 시스템을 통한 기계 번역으로 인해 반드시 정확한 번역은 아닙니다.
번역전의 일본어 페이지의 본래의 내용과 다른 경우도 있기 때문에, 이 일을 충분히 이해하신 후 이용해 주십시오.

번역 개시

Vietnamese

Trang chủ này sẽ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể, truyền thống), tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tagalog bằng dịch vụ dịch tự động riêng.
Bởi vì nó là một bản dịch máy bởi một hệ thống dịch tự động, nó không nhất thiết phải là một bản dịch chính xác.
Nội dung của trang tiếng Nhật có thể khác với nội dung gốc trước khi dịch, vì vậy vui lòng hiểu rõ điều này trước khi sử dụng.

bắt đầu dịch

Español

Esta página de inicio se traducirá al inglés, chino (simplificado, tradicional), coreano, vietnamita, español, portugués y tagalo mediante un servicio privado de traducción automática.
Debido a que es una traducción automática por un sistema de traducción automática, no es necesariamente una traducción exacta.
El contenido de la página en japonés puede diferir del contenido original antes de la traducción, así que comprenda completamente esto antes de usar.

Iniciar traducción

Português

Esta página inicial será traduzida para inglês, chinês (simplificado, tradicional), coreano, vietnamita, espanhol, português e tagalo usando um serviço privado de tradução automática.
Por ser uma tradução automática por um sistema de tradução automática, não é necessariamente uma tradução precisa.
O conteúdo da página japonesa pode diferir do conteúdo original antes da tradução, portanto, entenda isso completamente antes de usar.

Iniciar Tradução

Tagalog

Ang homepage na ito ay isasalin sa English, Chinese (pinasimple, tradisyonal), Korean, Vietnamese, Spanish, Portuguese, at Tagalog gamit ang isang pribadong awtomatikong serbisyo sa pagsasalin.
Dahil ito ay isang machine translation sa pamamagitan ng isang awtomatikong sistema ng pagsasalin, ito ay hindi nangangahulugang isang tumpak na pagsasalin.
Maaaring iba ang nilalaman ng pahinang Hapones sa orihinal na nilalaman bago ang pagsasalin, kaya't mangyaring lubos na maunawaan ito bago gamitin.

simulan ang pagsasalin

このページに関するお問い合わせ

座間市役所
〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-255-1111(代表) ファクス番号:046-255-3550